Inicio  |  Que é Agadix?  |  Que é a dislexia?  |  Suxestións de Agadix  |  Documentos  |  Ligazóns  |  Faite socio

Inicio > Suxestións de Agadix                                                                                                                                              Galego - Castellano

     
SUXESTIÓNS
- Á Administración
- Á Escola
- Á Familia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   SUXESTIÓNS DE AGADIX

   Á Administración

  Temos unha lei reciente (a Ley Orgánica de Educación, LOE) na que por primeira vez se contempla ao alumnado con “dificultades específicas de aprendizaxe”. Esta lei debe ser desenvolvida pola Comunidade Autónoma e pedimos aos poderes públicos que leven a cabo unha verdadeira campaña de sensibilización e que se arbitren mecanismos como a posta en marcha de protocolos de detección e de actuación en todos os centros educativos para buscar solucións a todos os nenos e nenas que en demasiadas ocasións foron catalogados como hiperactivos ou como vagos, inmaduros ou malos estudantes, cando quen está fracasando en demasiadas ocasións é o propio sistema educativo e non eles.

   Deberanse poñer en marcha políticas que aborden as medidas necesarias para:

-   Propiciar o diagnóstico o antes posible.

-  Desenvolver e aplicar métodos axeitados que permitan darlles a oportunidade de aprender cunhas ferramentas adecuadas ao seu problema.

-   Dotar aos centros de suficiente profesorado e persoal especializado.

-   Formar de maneira adecuada e específica ao profesorado.

-   Dotar das axudas económicas que permitan o acceso aos tratamentos existentes sen custo adicional para as familias.

-   Dotar aos centros de material audiovisual ou técnico para mellorar a aprendizaxe de todos e que repercutirá de forma moi positiva nos nenos/as con dificultades de aprendizaxe. 

   Á escola

-   Darlle atención individualizada sempre que sexa posible, facéndolle saber que pode preguntar sobre o que non entende. Séntense inseguros e preocupados polas reaccións do profesor/a.

-   Evaluar os progresos en comparación con el/ela mesmo/a, co seu nivel inicial, non co nivel dos demais nas súas áreas deficitarias.

-   Ter en conta que require máis práctica que un estudante non disléxico/a para dominar unha técnica nova.

-   Darlle máis tempo para organizar os seus pensamentos, para rematar os seus traballos.

-   Ter presente o seu rendemento inconstante.

-   Evitar a corrección sistemática de todos os erros na súa escritura, facéndolle notar aqueles sobre os que se está traballando en cada momento.

-   Darlle a oportunidade de facer exames orais, evitando as dificultades que lle supoñen a súa mala lectura, escritura e capacidade organizativa.

-   Ter en conta que lle levará moito máis tempo facer as tarefas para a casa que aos demais nenos/as da aula e que se cansa máis porque todo o traballo lle supón máis esforzo.

-   Facilitarlle a aprendizaxe utilizando os recursos dispoñibles (usar táboas de datos, calculadora, magnetófonos...).

-   Reforzar positivamente o seu traballo sempre que sexa posible, sen deixar de sinalar aquilo no que necesita mellorar e está ao seu alcance. É fundamental entender a necesidade que teñen estes nenos e nenas de que se desenvolva a súa autoestima.

-   Considerar especialmente a importancia de levar a cabo un labor interdisciplinar, donde haxa un contacto permanente entre as familias e os profesionais que interveñen no proceso educativo dos nenos/as.

-   Na ESO, a avaliación ten carácter formativo e orientador, permite detectar as dificultades no momento que se producen, para adoptar inmediatamente as medidas de reforzo.

   Á familia

-   Facerlle saber que entendemos a natureza dos seus problemas, o que levará consigo darlle explicacións sobre as dificultades que supón a dislexia. Isto require unha dose moi alta de paciencia pero é importante que se comprenda.

-   Apoialo/a emocional e socialmente.

-   Transmitirlle a certeza de que non é tonto/a, vago/a nin inútil, que seguramente tivo que se esforzar moito máis no traballo para alcanzar o seu nivel actual de lectura e escritura.

-   Intentar evitar que a nosa ansiedade lle aumente os seus problemas.

-   Ter en conta as dificultades prácticas asociadas á dislexia: confusión coas horas do día, equivocacións respecto ao lugar no que se colocan as cousas, tendencia ao desorde, distracción, torpeza en ocasións...

-   Potenciar a súa autoestima a todos os niveis.

   Por último, incidir na especial importancia da interconexión que debe existir entre todos os implicados no proceso educativo destes alumnos e alumnas. Ser todos conscientes da importancia do papel de cada un (profesores/as, especialistas, pais e nais...) para levar a cabo o cometido de sacar adiante a estes nenos e nenas, tan inxustamente tratados na maioría dos casos; facendo que este trastorno, que tanta angustia e sufrimento causa nestes nenos e nenas e nas súas familias, se poida afrontar entre todos porque eles e elas son moi capaces.

 

Asociación Galega de Dislexia (NIF. G-70 085 741) Rúa Torrente Ballester, 3-2º A 15570 Narón (A Coruña)  Telf. 608 570 211 e-mail: agadix@hotmail.es